برگزاري محفل «شعر و ترانه» و «طنز خنديشه» در فرهنگ سراي انديشه