قانونگریزی برای مردم به عنوان یک هنر قلمداد می‌شود