صرفه جويي 30 درصدي ارزي در بخش دارو و کاهش مصرف تجهيزات پزشکي در سال گذشته