ديدار وزير فرهنگ و اطلاع رساني عراق با آيت الله هاشمي شاهرودي