فیلم/انهدام ادوات تروریستها در القلمون در حومه دمشق