12 نظامی سعودی در درگیری با نیروهای قبایل یمن کشته شدند