توصیه‎های سید عمار حکیم برای کاهش عملیات تروریستی در اماکن عمومی