العربیه: فرانسه جای‌ آمریکا را در بین‌ اعراب‌ گرفت /پیام اعتراض‌امیز به‌اوباما در مورد ایران