عجیب اما واقعی/ دارایی 2هزار میلیاردی استقلال در ترکیه