فرماندار چابهار: مدرک گرایی محض در دانشگاه متضاد با رویکرد توسعه است