اهداف داخلی انقلاب اسلامی و نسبت جریانات سیاسی با آن