اجرای طرح هادی در روستاهای تایباد از میانگین کشوری آن بیشتر است