ساخت سیلوی یک هزار تنی در گرمسار با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار