کتابخانه‌های عمومی اهواز از شهرداری 13 میلیارد تومان طلب دارد