فروشنده 28 ساله و خريدار 25 ساله 152 کيلو حشيش بازداشت شدند