نامه نیروهای پیمانی آموزش و پرورش استان به رئیس جمهور