برخی مسؤولان نگران تبعات مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند