آخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با بنیادکار برگزار شد