حضور هوادار سیستانی نابینا در درفشی‌فر/ تاخیر سوشا