پنجعلی: بنیادکار را شکست می دهیم/ تکلیف پرسپولیس را مشخص کنند