شگفتی وزیر فرهنگ عراق از عظمت معماری کتابخانه ملی ایران