1700 روستا در کهگیلویه و بویراحمد از نعمت برق برخوردار هستند