سرانه مصرف سوخت کهگیلویه وبویراحمد بیشترازمیانگین کشوری است