ايران و عراق در كنار هم با جنايات فرهنگي داعش مقابله كنند