فیسبوک؛ خریداری که برای استفاده از سرویس Here نوکیا عجله دارد