کار صبای قم برای راهیابی به لیگ بر‌تر نونهالان کشور پیچیده شد