نباید با یک کلمه «نه کاشت» و یا «به کاشت» تصمیمات کیلویی گرفت