صیانت محمد بهمن بیگی از فرهنگ ایلات و عشایر ایران ستودنی است