وزیر فرهنگ عراق: ایران و عراق در کنار هم با جنایات فرهنگی داعش مقابله کنند