درآمد دانشگاه محقق اردبیلی به بیش از 199 میلیون تومان رسید