«شورای همکاری» مدعی شد: خواستار روابط طبیعی با ایران هستیم