حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب