۴۰۰ دانشجو غیرایرانی از اماکن گردشگری گیلان بازدید کردند