المیادین: حکم دادگاه اسرائیلی برای تجاوز ماهانه ...