490 کانون‌ فرهنگی هنری در مساجد استان مرکزی مشغول فعالیت است