بیانیه دانشگاه امیرکبیردرباره سخنرانی دیروز هاشمی‌