چرا برخی استخرهای مختلط در بعضی گزارش‌ها دیده می‌شود!؟