اولین همایش ملی بنیان های فرهنگی عصر حاضر در اصفهان برگزار می شود