طرح آبرسانی به عشایر بلوطستان ملکشاهی به بهره برداری رسید