دیدار رئیس کمیته امور دینی آذربایجان با رئیس المصطفی