مداخله زودهنگام شرط رهایی از اختلالات گفتاری در کودکان است