استفاده از وجود نخبگان توسعه همه جانبه استان اردبیل را به دنبال دارد