بناهای تاریخی و قدیمی شهرها به خانه های اجتماعی تبدیل می شود