اعمال نفوذ برخی قدرت‌ها مانع مبارزه با فساد می‌شود