اطمینان و احترام به قوانین، آزادی و منافع مردم را تأمین می‌کند