معاون وزیر: بودجه وزارت آموزش و پرورش امسال 2 برابر افزایش یافته است