دکورهای نیم میلیاردی «عشق تعطیل نیست» روی دست سازندگان!