گذراندن سربازی در شرکت های دانش بنیان امکان پذیر شد