همدلی و همزبانی متقابل دولت و ملت عبور از پیچ تاریخی را کم هزینه می‌کند