آیین نکوداشت سید محمود دعایی در کتابخانه ملی برگزار می شود